Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden /

Artikel 1 Opdrachten

Uitsluitend LAW FIRM is opdrachtnemer van opdrachtgever. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. LAW FIRM voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd of aan de resultaten daarvan geen rechten van LAW FIRM ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart LAW FIRM tegen alle aanspraken die verband houden met of voortvloeien uit de werkzaamheden die LAW FIRM ten behoeve van opdrachtgever verricht.

Artikel 2 Honorarium en kosten

LAW FIRM zal de cliënt periodiek een factuur sturen voor honorarium, kantoorkosten en verschotten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op het dan geldende uurtarief. De uurtarieven van de advocaten variëren op basis van het ervaringsniveau van de advocaten die de zaak behandelen. Een uurtarief kan worden verhoogd met een factor 1,25 in zaken waarbij een belang van meer dan EUR 1.000.000 is betrokken. LAW FIRM is gerechtigd de geldende tarieven periodiek aan te passen. De nieuwe tarieven zijn ook van toepassing op lopende zaken vanaf de datum waarop de nieuwe tarieven zijn vastgesteld. Kantoorkosten worden in rekening gebracht tegen een vast percentage van 5% van het honorarium. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels en kosten in verband met het inschakelen van derden, zoals advocaten in andere jurisdicties, worden uitdrukkelijk niet tot de kantoorkosten gerekend en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. LAW FIRM is steeds gerechtigd een voorschot te vragen voor de te verrichten werkzaamheden en de te maken kosten. Dergelijke voorschotten worden tijdens of aan het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 3 Betaling

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. LAW FIRM kan in dat geval aanspraak maken op wettelijke handelsrente en vergoeding van gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor particuliere opdrachtgevers berekend op basis van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In alle andere situaties bedragen de incassokosten 15% van de openstaande facturen met een minimum van EUR 150,-. Indien een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, uiteindelijk verantwoordelijk is voor het dragen van de kosten van de factuur, blijft de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de factuur.

Artikel 4 Inschakeling derden 

In het kader van de uitvoering van opdrachten is LAW FIRM bevoegd namens en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. In dit verband wordt LAW FIRM geacht door de cliënt te zijn gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens de cliënt te aanvaarden. LAW FIRM is niet aansprakelijk voor gebreken in de prestaties van genoemde derden. Indien en voor zover nodig kan LAW FIRM desgevraagd haar vorderingen op derden overdragen aan de cliënt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en verval

Iedere aansprakelijkheid van LAW FIRM is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op die polis van toepassing is. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar een vordering tot uitkering afwijst, is de aansprakelijkheid van LAW FIRM in ieder geval beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak, vermeerderd met een bedrag van EUR 50.000, waarbij het totaalbedrag is beperkt tot EUR 100.000. Aansprakelijkheid voor mondeling verstrekte maar niet op schrift gestelde adviezen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van verlies van gegevens, beveiligingslekken, het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van enige digitale toegang van de cliënt tot dossiers of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale apparatuur is geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van LAW FIRM of haar werknemers of leidinggevende ondergeschikten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht 12 maanden na het ontstaan van de aansprakelijkheidskwestie die redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, dan wel (indien die datum niet kan worden vastgesteld) 2 jaar na de datum van de laatste factuur. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing op cliënt indien een derde schadevergoeding vordert in verband met diensten die LAW FIRM aan cliënt heeft verleend. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten, bestuurders van professionele vennootschappen van aandeelhouders en andere (rechts)personen die namens LAW FIRM bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, waarop voornoemde personen zich te allen tijde kunnen beroepen.

Artikel 6 Persoonsgegevens

LAW FIRM verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de op LAW FIRM toepasselijke wetgeving is LAW FIRM verplicht de identiteit van de cliënt vast te stellen en in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met het bepaalde in dit artikel. De cliënt bevestigt op de hoogte te zijn en te accepteren dat het beheer van de digitale toegang van de cliënt tot bestanden en andere documenten en de opslag van digitale bestanden van LAW FIRM in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits een gelijkwaardig beveiligingsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers garanderen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. LAW FIRM heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal op eerste verzoek een kopie daarvan aan de opdrachtgever sturen. LAW FIRM bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, of langer uitsluitend op grond van een wettelijke verplichting, indien die van toepassing is.

Artikel 7 Diversen

LAW FIRM zal een dossier digitaal opslaan en bewaren tot 10 jaar na verzending van de laatste factuur. Na het verstrijken van deze bewaartermijn wordt het gehele dossier vernietigd en kunnen derhalve geen stukken uit dat dossier meer worden opgevraagd bij LAW FIRM.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van opdrachtgever.

De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn opgesteld ten behoeve van alle praktijkvennootschappen-aandeelhouders en alle voor LAW FIRM werkzame advocaten en medewerkers alsmede alle personen die door LAW FIRM bij de uitvoering worden ingeschakeld.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen LAW FIRM en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. De vestiging Roermond van de Rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen LAW FIRM en de cliënt, tenzij de wet dwingend een andere rechter aanwijst. Indien LAW FIRM in een procedure als eisende partij optreedt, is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van cliënt.

 

M&A/FIRM
Logo