Privacy beleid

LAW/FIRM BV (“LAW/FIRM”) respecteert en hecht waarde aan uw privacy en gaat daarom strikt vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LAW/FIRM verwerkt en met welk doel.

Reikwijdte en aanvaarding

Door gebruik te maken van onze websites en gerelateerde diensten, informeert LAW/FIRM u dat LAW/FIRM persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken openbaar kan maken en kan opslaan zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op alle onderdelen van websites die door LAW/FIRM worden beheerd, waaronder de volgende websites:

www.manda-firm.international

Hoe verzamelt LAW/FIRM gegevens?

LAW/FIRM verzamelt persoonsgegevens:

– Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of als u zich aanmeldt voor een seminar.

– Wanneer u (een van) de website(s) van LAW/FIRM bezoekt.

– Wanneer u gebruik maakt van de (juridische) diensten van LAW/FIRM.

– Wanneer u reageert op een vacature en uw CV opstuurt.

De soorten gegevens die LAW/FIRM verzamelt

LAW/FIRM verzamelt de volgende gegevens:

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u de websites van LAW/FIRM bezoekt, verzamelt LAW/FIRM automatisch persoonsgegevens die worden verstrekt door uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat dat toegang geeft tot de website(s). deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Lees voor meer informatie de cookies-sectie hieronder. De verzamelde informatie bestaat uit browserinformatie, duur van het bezoek, bezochte webpagina’s, geselecteerde hyperlinks, geografische informatie en informatie op basis van IP-adres en over de verbinding zoals IP-adres.

Expliciet verstrekte persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen de volgende gegevens expliciet worden verstrekt: (bedrijfs)naam, adres, postcode, geslacht, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, financiƫle gegevens, identiteitsgegevens, taalvoorkeuren, overige informatie.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden: Marketingdoeleinden, Het verbeteren en optimaliseren van onze diensten, het voeren van geschillen, het beveiligen en beheren van onze systemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen (indien nodig), of op basis van ondubbelzinnige toestemming.

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en relevante wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden uitsluitend openbaar gemaakt indien LAW/FIRM voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden. In dat geval treden derden op als verwerker van LAW/FIRM. De persoonsgegevens worden overgebracht naar beveiligde servers binnen de EU. LAW/FIRM heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving.

Persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, behalve indien dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen van LAW/FIRM jegens u te voldoen, waaronder het initiƫren en voeren van gerechtelijke procedures, indien LAW/FIRM hiervoor uitdrukkelijke en gespecificeerde toestemming heeft gekregen.

Openbaarmaking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties of indien wettelijke verplichtingen LAW/FIRM hiertoe verplichten.

Bewaren van persoonsgegevens

LAW/FIRM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen van de verwerking te realiseren, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

LAW/FIRM neemt alle redelijke organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijzigingen te helpen voorkomen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om LAW/FIRM te verzoeken om bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt. Op uw verzoek zal LAW/FIRM u schriftelijk informeren of LAW/FIRM uw persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden, alsmede de namen van derden met wie de gegevens worden gedeeld. Bij het indienen van uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Indien u achteraf van mening bent dat LAW/FIRM onjuiste, onvolledige, verouderde persoonsgegevens van u heeft, indien u vermoedt dat LAW/FIRM uw persoonsgegevens onjuist heeft verwerkt, of indien u uw persoonsgegevens in de systemen van LAW/FIRM wilt laten verwijderen indien deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, in geval van intrekking van de toestemming of in enig ander geval van gemotiveerd bezwaar, kunt u LAW/FIRM te allen tijde verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u LAW/FIRM verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, alsmede LAW/FIRM verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Bezwaren en verzoeken om toegang, correctie, verwijdering of overdracht zullen, in overeenstemming met de wet, behoudens beschikbare wettelijke uitzonderingen, binnen vier weken worden uitgevoerd. Bovendien kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te beperken. U kunt uw verzoek sturen naar privacy@firm-ware.international. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt. LAW/FIRM zal alles in het werk stellen om geschillen op te lossen. Als u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en een klacht indienen.

Wijzigingen 

LAW/FIRM behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen door een nieuwe versie op de website(s) van LAW/FIRM te plaatsen.

M&A/FIRM
Logo